Email Support: khanhhuynh@khanhecom.com hoặc letrithanh@khanhecom.com
Admin Khánh Huỳnh: https://www.facebook.com/khanhecom
Admin Lê Trí Thanh: https://www.facebook.com/letrithanh251290

Số điên thoại liên lac: 0165 628 0259 găp Thanh.
Dịch vụ cài đặt và tư vấn Shopify A-Z : https://dichvushopify.com
Khoá học facebook ads cho Shopify : https://khoahocshopify.com