Năm 2016, Facebook đạt 1,79 tỷ người sử dụng mỗi tháng và gần 1,2 tỷ người sử dụng mỗi ngày và việc Facebook mua lại Instagram sẽ làm cho quảng cáo facebook tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Facebook và Shopify sẽ tạo ra nguồn thu 5 con số cho bạn.